Polityka prywatności

Data storage

Polityka prywatności

 Polityka prywatności

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych) obowiązująca w DB Port Szczecin Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie  danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez  DB Port Szczecin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. 
Niniejsza  Polityka  prywatności (zwana  dalej: „Polityką”)  ma  charakter  informacyjny,  co  oznacza, że  nie  jest  ona  źródłem  obowiązków dla naszych klientów i partnerów biznesowych (nie jest umową ani regulaminem).  


§ 1. Informacje ogólne 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

DB Port Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 14, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000029909, posiadająca NIP: 851-01-09-332, posiadająca REGON: 810622795, kapitał zakładowy  16 004 750 PLN wpłacony w całości 

e-mail: daneosobowe@dbport.eu 

w dalszej treści zwana także „Administratorem” 

Dane  osobowe naszych klientów oraz (zwane  dalej: „Danymi osobowymi”) przetwarzane  są  zgodnie  z RODO oraz innymi  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Administrator  dokłada  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane  dotyczą,  a  w  szczególności  zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
o przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;  
o zbierane  w  konkretnych,  wyraźnych  i  prawnie  uzasadnionych  celach  i  nieprzetwarzane  dalej  w  sposób  niezgodny z tymi celami;  
o adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; o prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
o przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy,  niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;  
o przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 


§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych 

1) Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy: 

a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie  określonych celów; 
b) jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na  Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze; 
d) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora lub przez stronę trzecią. 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 
a) podjęcie działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - dotyczy to przede  wszystkim danych osobowych przekazywanych przy pierwszym kontakcie z Administratorem oraz podczas  nawiązywania relacji biznesowych; 
b) zawierania oraz wykonywania wszelkich umów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez  Administratora, w tym w szczególności umów zawieranych z klientami, kontrahentami, partnerami  biznesowymi, ustanawiania stosownych zabezpieczeń zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi  u Administratora, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed  zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, względnie  podjęcia niezbędnych działań i czynności przed zawarciem umowy. Obowiązek podania danych osobowych  w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem  wynikającym z zasad określonych dla danego przedsięwzięcia. 
c) organizacji spotkań biznesowych, kierowania zaproszeń, informacji o ofercie Administratora i sporządzania  niezbędnej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO); 
d) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i  wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności  w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej,  celnej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych  instytucji i organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
e) dochodzenia wszelkich roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia  sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
f) gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi  realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
g) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, kontrahenta, partnera  biznesowego, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z  Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co  stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie  udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO); 
h) tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
i) realizacji obowiązków korporacyjnych Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
j) zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z  obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw  poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie  uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3) Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania  umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania  danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem,  skorzystania z usług, a nadto brakiem możliwości uczestniczenia w spotkaniach biznesowych / wydarzeniach  organizowanych przez Administratora. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z  obowiązujących przepisów. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się  z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.


§ 3. Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych 

1) W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,  jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w tym w szczególności z powszechnie dostępnych źródeł. 
2) Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane  adresowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane osób reprezentujących, dane kontaktowe,  dane finansowe, w tym także dane o powstałym zadłużeniu, wizerunek utrwalony poprzez system monitoringu  wizyjnego, względnie utrwalony podczas wydarzeń lub spotkań biznesowych.  


§ 4. Okres przechowywania danych 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z  wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy  dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy  przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku  przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona  zgoda. 


§ 5. Pliki cookies 

Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą  być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz  użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom  nieuprawnionym. 

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.  Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub nieprawidłowe korzystanie z naszej strony  internetowej.  

Ze względu na cel, w ramach strony internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookies: 

  • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po stronie internetowej i korzystania ze  wszystkich jej funkcjonalności. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest  wymagana;  
  • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez  użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji  identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania strony internetowej;  
  • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje  użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o  ile takie funkcje są dostępne). Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników  na innych witrynach;  
  • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą  zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań  użytkownika; 
  • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.  

Matomo
 
Na naszej stronie internetowej posługujemy się serwisem analitycznym Matomo (dawniej Piwik), aby badać sposób korzystania ze strony i na bieżąco wprowadzać ulepszenia. Zebrane dane statystyczne pozwalają nam udoskonalać ofertę i kształtować ją w sposób bardziej atrakcyjny dla Państwa jako użytkowników. Za pomocą małych plików tekstowych (cookies) zbieramy dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, w tym adres IP użytkownika. Dane te są anonimizowane i przechowywane na naszych serwerach.
 
Podstawą prawną korzystania z Matomo jest akapit 1 w punkcie (f) art. 6 ust. 1 GDPR.
 
Twoje opcje dezaktywacji: Jeśli nie wyrażasz zgody na analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej, możesz w każdej chwili ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie instalowała analitycznego pliku cookie. Ponadto użytkownik może zdecydować, czy zezwolić przeglądarce na przechowywanie pliku cookie, który jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony do celów analizy sieciowej, aby operator strony mógł gromadzić i analizować różnego rodzaju dane statystyczne. Jeśli zdecydujesz się na to nie zezwalać, kliknij poniższy link, aby zapisać w swojej przeglądarce plik cookie dezaktywujący Matomo:
 
Dane z Twojej wizyty na tej stronie są obecnie zbierane przez usługę analizy internetowej Matomo. Kliknij tutaj, aby zaprzestać gromadzenia danych z Twojej wizyty.
 
Należy pamiętać, że całkowite usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku dezaktywującego. Oznacza to, że będziesz musiał ponownie zrezygnować z analizowania swoich zachowań w zakresie korzystania z witryny.


§ 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar

EOG Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  


Państwa dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych np. przez Facebook Inc., Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W  przypadku powyższych podmiotów, a w szczególności w przypadku korzystania z systemów Google Analitics, Google  Adwords dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na  mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę  Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016). 

Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.  


§ 7. Odbiorcy danych 
Każdorazowo  katalog  odbiorców danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Administratora  wynika  przede  wszystkim z zakresu współpracy z klientem lub partnerem biznesowym oraz udzielonych przez niego zgód. 

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi  współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,  podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich,  agencjom marketingowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, a ponadto instytucjom lub  organom bądź osobom trzecim, którym przysługuje prawo dostępu do danych z uwagi na obowiązujące przepisy lub które  wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.  

W  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  ograniczonym  zakresie  mogą  brać  podmioty,  które technicznie  wspomagają  prowadzenie naszych serwisów internetowych, w tym komunikację z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. 


§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej  wskazane uprawnienia: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
b) sprostowania tych danych; 
c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych; 
f) przeniesienia swoich danych osobowych; 
g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody  na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało  wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej  cofnięciem. 

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@dbport.eu lub pisemnie na  adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo  uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od  celu ich przetwarzania. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


§ 9. Zmiany naszej Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 31 lipca 2021r. i obowiązuje od tej daty.


Szczecin, dnia 31lipca 2021r.