Rozpoczynamy przetarg na rolltrailery

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawę 5 rolltrailerów na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załączonym pliku.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do 25.06.2020, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro).

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 25.06.2020 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.

Projektu pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0040/18