Zakończyliśmy przetarg na zakup 3 suwnic RTG

Firma DB Port Szczecin Sp. z o.o. zakończyła przetarg na „Zakup i dostawę 3 Suwnic RTG na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin sp. z o.o." numer sprawy: 6/UE/2021/RTG

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie ROZDZIAŁU XVII ustęp 2 SIWZ, Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawę 3 Suwnic RTG na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin sp. z o.o.”, numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0046/18 pod nazwą: „Dostosowanie  terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”, numer sprawy: 6/UE/2021/RTG zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).