Zakończyliśmy przetarg na zakup 3 suwnic RTG

Spółka DB Port Szczecin zakończyła przetarg na: „Zakup i dostawę 3 suwnic RTG na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.”, numer referencyjny: 10/UE/2020/RTG.

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie ROZDZIAŁU XVII pkt 2 SIWZ, ze względu na odrzucenie obu ofert, Postępowanie zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,
Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).
Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0046/18