Zakończyliśmy przetarg

Spółka DB Port Szczecin zakończyła przetarg na: zakup i dostawę suwnicy STS na potrzeby Terminala Kontenerowego

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie ROZDZIAŁU XVII pkt 2 SIWZ, Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawę suwnicy STS na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.”, nr sprawy: 9/UE/2020/STS, zostaje zakończone bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczcin do obsługi statków o większym tonażu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0046/18