Rozstrzygnęliśmy przetarg na suwnicę STS

DB Port Szczecin rozstrzygnęło przetarg na: zakup i dostawę suwnicy STS na potrzeby Terminala Kontenerowego

DB Port Szczecin Sp. z o.o. informuje, że w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na „Zakup i dostawę suwnicy STS na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.”, numer referencyjny: 11/UE/2020/STS:

  1. Wpłynęły dwie oferty następujących Wykonawców :
    a) Kocks Ardelt Kranbau GmbH, Heegermühler Str. 64, 16225 Eberswalde, Niemcy.
    b) Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd., 3261 Dongfang Road, 200125 Shanghai, Chiny.
  2. Do realizacji Zamówienia została wybrana oferta:
    Kocks Ardelt Kranbau GmbH, Heegermühler Str. 64, 16225 Eberswalde, Niemcy,

która otrzymała maksymalną punktację w każdym kryterium oceny ofert, tj. łącznie 100 punktów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny). Numer identyfikacyjny Projektu: POIS.03.02.00-00-0046/18 pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”.