Rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie i budowę stanowisk do zasilania kontenerów chłodniczych oraz zaprojektowanie i budowę myjni do sprzętów

DB Port Szczecin Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę stanowisk do zasilania kontenerów chłodniczych oraz zaprojektowanie i budowę myjni do sprzętów Nr ref.: 1/UE/2022/RM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załączonym pliku.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do 02.03.2022, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 02.03.2022 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin Sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. Nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).  Projekt pn. „ Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” nr POIS.03.02.00-00-0040/18.
 

SIWZ_

Załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania I

Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Zadania II