Rozpoczynamy przetarg na zakup 4 ciągników siodłowych

DB Port Szczecin zaprasza do udziału w przetargu na zakup i dostawę 4 ciągników siodłowych na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o. dla projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” nr POIS.03.02.00-00-0040/18. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/UE/2021/CS

Miejsce oraz termin składania ofert:


Oferty należy składać do 26.04.2021, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 26.04.2021 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin Sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. Nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).  
 

SIWZ_ ToR rev. 3

Zmiany_ Changes cz. 1

Pytania i zmiany cz. 2 (1)

Pytania i zmiany cz. 3_Questions and amendments part 3

Pytania cz. 4_Questions part 4