Rozpoczynamy przetarg na zakup 3 suwnic RTG

DB Port Szczecin zaprasza do udziału w przetargu na zakup i dostawę 3 suwnic RTG dla projektu pn. „ Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” nr POIS.03.02.00-00-0046/18.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/UE/2021/RTG


Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do 4.11.2021, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 4.11.2021 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin Sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. Nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny). 
 

SIWZ_TOR rev.1

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ _APPENDIX NO. 2 TO TOR rev.1

Pytania nr 1_Questions part 1

Pytania część 2_Questions part 2

Pytania cz.3_Questions part 3

Pytania część 4_Questions part 4