Rozpoczynamy nowy przetarg na zakup suwnicy STS

DB Port Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: zakup i dostawę suwnicy STS na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin Sp. z o.o.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w załączonym pliku.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do 27.11.2020, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z .o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. nr 24 (II piętro).

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 27.11.2020 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.

Projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczcin do obsługi statków o większym tonażu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).

Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0046/18

SIWZ rev. 2  DOCX | 638,5 KB
Załącznik nr 1, 12.11  XLSX | 162,3 KB
Zmiany cz. 1  PDF | 215,6 KB
Pytania i zmiany cz. 2  PDF | 346,5 KB
Pytania cz.3  PDF | 260,5 KB
Pytania cz. 4  PDF | 260,5 KB
Pytania cz. 5  PDF | 313,6 KB
Pytania cz. 6  PDF | 228,1 KB