Rozpoczynamy nowy przetarg na Modernizację Gottwalda HMK 260 E

DB Port Szczecin Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w przetargu na Modernizację Żurawia nabrzeżowego GOTTWALD HMK 260E na potrzeby Terminala Kontenerowego. Nr ref.: 5/UE/2021/GOTT

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załączonym pliku.


Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do 24.05.2021, do godziny 12:00, w siedzibie DB Port Szczecin sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sekretariacie, pok. Nr 24 (II piętro). Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 24.05.2021 o godzinie 12:30, w siedzibie DB Port Szczecin Sp. z o.o., 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 14 w Sali Konferencyjnej, pok. Nr 25 (II piętro). Zainteresowani Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny).  Projekt pn. „ Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” nr POIS.03.02.00-00-0040/18.
 

SIWZ