Usprawnienie pracy terminala kontenerowego

Projekt pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”Opis projektu

Projekt pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”

Opis projektu

Projekt pn. „Usprawnienie pracy terminala kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim”

w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0040/18-00

Wartość projektu: 22 096 839 PLN

Wysokość dofinansowania: w kwocie nie większej niż 8 298 728 PLN

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte będą założone przez DB Port Szczecin cele szczegółowe:

 • Unowocześnienie systemu zarządzania przeładunkiem towarów i przepływem kontenerów przez terminal, a tym samym zwiększenie jego wewnętrznej przepustowości
 • Przyśpieszenie procesów transportu wewnętrznego na terminalu, w tym przyśpieszenie obsługi formalności niezbędnych do wprowadzenia towarów na rynek Polski (podstawianie ładunków do kontroli celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, itp.)
 • Zwiększenie pojemności składowania dedykowanej dla kontenerów chłodniczych
 • Stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych (w pierwszej kolejności do Kątów Wrocławskich i Kalisza/Ociąża)
 • Ogólna poprawa jakości świadczonych usług przeładunkowych i utrzymanie przez terminal pozycji konkurencyjnej
 • Zwiększenie liczby nowych przeładunków wykonywanych przez Spółkę
 • Wzrost wartości sprzedaży i zwiększenie poziomu zysku DB Port Szczecin Sp. z o.o., a w efekcie wzrost wartości firmy
 • Wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalizacją działalności w Szczecinie, a poprzez sprzężenie zwrotne wzrost potencjału ładunkowego obsługiwanego przez terminal

W wymiarze ogólnogospodarczym cele Projektu to:

 • Skrócenie czasu obsługi jednostek intermodalnych w systemie transportowym Polski
 • Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem w Polsce
 • Przyczynienie się do lepszego zrównoważenia systemu transportowego w Polsce
 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne
 • Redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach

Wskaźniki produktu
Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych: 1 szt.
Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych zlokalizowanych w sieci TEN-T: 1 szt.

Wskaźnik rezultatu
Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych: 4 000 TEU/rok