Dostosowanie do obsługi większych statków

Port Szczecin zaprasza do zapoznania się z głównymi założeniami projektu "Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu"

Projekt pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”

w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0046/18-00

Wartość projektu: 78 834 513 PLN

Wysokość dofinansowania: w kwocie nie większej niż 32 016 550 PLN

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte będą założone przez DB Port Szczecin cele szczegółowe:

 • Dostosowanie się do nowych uwarunkowań technicznych oferowanych przez port w Szczecinie w związku z możliwością wchodzenia do portu większych statków
 • Dostosowanie się do wymogów (preferencji) armatorów morskich w zakresie wielkości eksploatowanych statków
 • Zwiększenie przepustowości DB Port Szczecin liczonej przepustowością suwnic STS
 • Ogólna poprawa jakości świadczonych usług przeładunkowych i utrzymanie przez terminal pozycji konkurencyjnej
 • Zwiększenie liczby nowych przeładunków wykonywanych przez Spółkę
 • Wzrost wartości sprzedaży i zwiększenie poziomu zysku DB Port Szczecin Sp. z o.o., a w efekcie wzrost wartości firmy
 • Wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalizacją działalności w Szczecinie, a poprzez sprzężenie zwrotne wzrost potencjału ładunkowego obsługiwanego przez terminal


W wymiarze ogólnogospodarczym cele Projektu to:

 • Skrócenie czasu obsługi jednostek intermodalnych w systemie transportowym Polski
 • Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozie ładunków ogółem w Polsce
 • Przyczynienie się do lepszego zrównoważenia systemu transportowego w Polsce
 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne
 • Redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach

Wskaźniki produktu

Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych: 1 szt.

Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych zlokalizowanych w sieci TEN-T: 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych: 60 000 TEU/rok.