Zapytanie ofertowe na tablicę informacyjną

DB Port Szczecin Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu”, numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/UE/2019/TI, niniejszym informuję o wynikach przeprowadzonej oceny ofert.

Jeden Wykonawca został odrzucony z postepowania.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

COPY PLANET
Małgorzata Trybusz-Bartkowiak
70-304 Szczecin, ul. Małkowskiego 27/U1
NIP 85112082212, REGON 811015790

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),  Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego,

Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport Intermodalny). Numer identyfikacyjny Projektu : POIS.03.02.00-00-0046/18 pn.