Procedura zawierania umów z projektu dofinansowywanego z UE

Przetargi oraz zapytania ofertowe z projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020